Свикана дваесет и втората седница на Советот на Општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид (“Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ДВАЕСЕТ И ВТОРАТА  СЕДНИЦА 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 ЈА СВИКУВАМ  дваесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден  01.04.2014 година (вторник)  со почеток во 12:00   часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 20-тата седница

 1. Предлог Одлука  за давање  согласност на  Ценовникот на  услуги  на ЈП „Нискоградба Охрид“ Охрид.
 2. Предлог Одлука за  давање согласност  на  Одлуката  за измена и дополнување на Одлуката  за утврдување  на  висината  на надоместокот на услугите  што ги врши  ЈП „Градски гробишта“ Охрид.
 3. Предлог Одлука  за давање  согласност  на Одлуката  за измена на  Одлуката  за донесување на  ценовник за извршување  услуги во Р.Е Водовод Охрид.
 4. Предлог Одлука за давање  согласност  на Одлуката за утврдување  на  цените на  услугите  што ги врши  ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид.
 5. Предлог Одлука  за измена на  Одлуката за одржување на  јавна чистото и утврдување  надоместок  за одржувањето на јавната чистота.
 6. Предлог Одлука за давање согласност  на одлуката на Управниот одбор  на ЈП „Билјанини Извори“-Охрид за усвојување на Физибилити студија.
 7. Предлог Одлука   за давање согласност  на Одлуката за започнување  на постапка за доделување на  договор  за воспоставување  на  Јавно приватно партнерство за  имплементација  на електронски систем за  организирање и наплата  за  паркирање  на  јавните  паркинг простори.
 8. Предлог Одлука за  давање согласност  на Одлуката  за усвојување  на  физибилити студијата  за ЈП Градски Пазар Охрид.
 9. Предлог Одлука за  измена на  одлуката  за започнување на постапка  за доделување на  договор  за  воспоставување  на  јавно приватно партнерство за изградба на затворен зелен пазар бр. 07-1522/6 од  13.02.2014 година.
 10. Предлог Одлука  за  утврдување  на престанок  на важењето  на одлуката  за пренесување  на правото на користење на недвижен имот.
 11. Предлог  Одлука   за усвојување  на  Акционен план за одржливост на програмите  за  ХИВ и Туберколоза кои се иплементираат во општина Охрид за периодот 01.01.2014 -31.12.2016 година.
 12. Предлог Одлука  за донесување на  Правилник  за  субвенционирање  ( начинот и видот) на  туристичката такса на  вршителите на  угостителска дејност од мал обем.
 13. Предлог Одлука   за  одобрување   за кофинансирање на проект  финансиран  од  бирото за  регионален развој согласно програмата  за  рамномерен  регионален развој за  2014 година.
 14. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Kп бр.460   KO  Kосел.
 15. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Kп бр.2322   KO  Лескоец.
 16. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Kп бр. 7    KO Oхрид 4.
 17. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Kп бр.137     KO Oхрид 4.
 18. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Kп бр.514   KO Пештани.
 19. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 557/4   КО Вапила.
 20. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 561/3   КО Велгошти.
 21. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.726/1,986/1 ,776  КО  Велгошти.
 22. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 807   КО Коњско.
 23. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 831/1 и 821  КО Косел.
 24. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 834    КО Речица.-
 25. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1324/1 и 1324/2  КО  Долно  Лакочереј.
 26. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1330   КО Лескоец.
 27. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.1338   КО Трпејца.
 28. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1464,1466    КО Лескоец.
 29. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.1469 и 1652   КО Пештани.
 30. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.1484   КО  Трпејца.
 31. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1502   КО Лескоец.
 32. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1537  КО  Велгошти.
 33. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1666   КО Лескоец.
 34. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.1739  КО  Лескоец.
 35. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1798/3  КО велгошти.
 36. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1813/1, 1813/2 и 1813/3  КО Лескоец.
 37. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1851/1    КО Лескоец.
 38. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1905/4    КО Охрид 4.
 39. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1913    КО  Велестово .
 40. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1990    КО велгошти.
 41. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2057  КО  Опеница.
 42. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.2077   КО Лескоец.
 43. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2234/1,2243/2    КО Велгошти.
 44. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2349/1    КО Лескоец.
 45. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.2454/1 и 2454/2  КО  Велгошти .
 46. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2584/1  КО  Велгошти.
 47. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2668    КО Долно Лакочереј.
 48. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.2807   КО Елшани.
 49. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 2928/1,2928/3,2928/4  КО  Елшани .
 50. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр.6137/1   КО  Охрид 4.
 51. Предлог    Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајна инфраструктура на Кп. бр 10463/1  КО Охрид 2 .
 52. Предлог    Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајна инфраструктура на Кп. бр 7361  КО Охрид 1.
 53. Предлог    Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект Кп бр. 1535 и 1536    КО Куратица.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

Претседател,

Гордана  Коњановска

Share