Хортикултурно уреден просторот кај крстосницата „Питу Гули“ – „Марко Нестороски“

Според утврдената динамика од страна на општина Охрид за создавање  40 нови зелени катчиња на целата територија на општина Охрид,  Ј.П. „Охридски Комуналец“ хортикултурно го оплемени новоуредениот простор кој се наоѓа во УЗ. „Горна Влашка Маала“, во близина на чинарот, на аголот од крстосницата на улиците „Питу Гули“ и „Марко Нестороски“. Засадена е трева, 150 сезонски цвеќа и 30 декоративни садници.

Share